Mechatronikai mérnöki alapszak bemutatása

 

1. A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

 

A szak egészének képzési és kimeneti követelményeit a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet (a továbbiakban: KKK) határozza meg. A Képzési program tartalmazza mind a KKK előírásait, mind pedig annak a Gépészmérnöki Kar által gondozott szakos tantervében ténylegesen megvalósuló (amennyiben a KKK eltérést engedélyez vagy határokat állapít meg), illetve azt kiegészítő sajátos követelményeit. (Az egyes pontok és alpontok számozása a KKK rendelettel megegyező.)

 

1.1. A képzés besorolási szintjei

 

Európiai Képesíti Keretrendszer szerinti szint: 6

Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szint: 6

ISCED-F 2013 szerinti besorolás: 0714 Electronics and automation

ISCED-F 2013 szerinti besorolás: 0715 Mechanics and metal trades

 

 

1.2. A szak alapvető jellemzői

1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki (Mechatronical Engineering)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc-) fokozat
 • szakképzettség: mechatronikai mérnök
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mechtronical Engineer

3. Képzési terület: műszaki
4. A képzési idő félévekben: 7 félév
5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
  • a tanterv alapján a szak orientációja kiegyensúlyozott, átlagosan 48,8% (47,5% és 50,3% közötti) [1]
 • a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
  • a szabadon választott tantárgyakhoz ténylegesen rendelt kreditérték: 10 kredit.

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 523
7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja olyan mechatronikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a gépészetet az elektronikával, elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrálni, képesek mechatronikai berendezések és folyamatok, továbbá intelligens gépek rutinszerű tervezési feladataira, üzemeltetésére és fenntartására, mechatronikai technológiák bevezetésére, alkalmazására, folyamat- és termelésirányítás energiahatékony és környezettudatos megszervezésére, a műszaki fejlesztés és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a nemzetközi munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

A Gépészmérnöki Kar által gondozott szak részletes és sajátos képzési célja, amely kiegészíti a KKK-ban foglaltakat:


A szakon végző mérnökök alkalmasak lesznek mozgó alkatrészeket is tartalmazó okos eszközök (intelligens gépek) tervezésére, a gyártási folyamatok kiberfizikai eszközeinek üzemeltetésére, mechatronikai berendezések matematikai modellezésére, az ismereteik kiterjednek a biológiailag inspirált mechatronikai eszközökre és optomechatronikai berendezésekre.

 

1.3 Szakmai kompetenciák

 

7.1 Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1 A mechatronikai mérnök

a) tudása

 • Ismeri a mechatronika szakterületen alkalmazott anyagokat, azok előállítását, jellemzőit és alkalmazásuk feltételeit.
 • Ismeri a mechatronikai, elektromechanikai, informatikai, mozgásszabályozási rendszereket, szenzorokat és aktuátorokat, valamint azok szerkezeti egységeit, alapvető működésüket mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből.
 • Ismeri az alapvető mechatronikai tervezési elveket, módszereket ezen belül a gépészeti és finom-mechanikai konstrukciók, valamint az analóg és digitális áramkörök tervezésének alapjait.
 • Ismeri az alapvető gépészeti, villamos- és irányítástechnikai rendszerekkel kapcsolatos számítási, modellezési, szimulációs módszereket.
 • Ismeri a számítógépes irányítás, mérésadatgyűjtés, beágyazott rendszerek, optikai érzékelés, kép-feldolgozás eszközeit, részegységeit, alapvető tervezési és programozási módszereit.
 • Ismeri a gépészetben és az elektronikában használatos alapvető mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit.
 • Ismeri a hazai és nemzetközi szabványokat, előírásokat.
 • Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó (biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, SHE), valamint a minőségbiztosítási és ellenőrzési (QA/QC) követelményrendszereket.
 • Ismeri a szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, munkaegészségügyi, információtechnológiai, jogi, gazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.
 • Ismeri a szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
 • Ismeretekkel rendelkezik a vállalati gazdaságtan, valamint műszaki alapokon nyugvó költség-haszon elvű elemzés módszereiről és eszközeiről.

b) képességei

 • Alkalmazni tudja mechatronikai, elektromechanikai, mozgásszabályozási termékek és technológiák tervezéséhez kapcsolódó alapvető számítási, modellezési elveit, módszereit, mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből.
 • Képes értelmezni és jellemezni a mechatronikai rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből.
 • Alkalmazza a mechatronikai rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, az intelligens gépek, mechatronikai berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit gépészeti, elektrotechnikai, irányítástechnikai megközelítésből egyaránt, és átlátja azok gazdaságossági összefüggéseit.
 • Irányítja és ellenőrzi a szaktechnológiai gyártási folyamatokat a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.
 • Képes meghibásodások diagnosztizálására, a megfelelő hibaelhárítási eljárás kiválasztására mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből.
 • Képes az elektronikai, gépészeti és informatikai szakterület ismereteinek integrálására, és rend-szerszintű gondolkodásra, a különböző területek szakértőivel szakmailag tárgyalni, gondolatait szakmailag szabatosan előadni, mind írásban, mind szóban.
 • Megérti és használja szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen nyelven, e tudás birtokában folyamatosan megújul.
 • Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik.
 • Képes csoportban dolgozni, valamint csoportbeli státuszát elfogadni, azzal azonosulni.

c) attitűdje

 • Törekszik a gépészeti, az informatikai, a villamosmérnöki és az élettudományi szakterületek közötti összekötő, integráló szerep betöltésére.
 • Törekszik arra, hogy önképzése a mechatronikai, ezen belül kiemelten az alkalmazott gépészeti, villamos és informatikai részterületeken és munkavégzéséhez kapcsolódó egyéb szakterületeken folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
 • Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg.
 • Nyitott és fogékony az új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására, különösen az ökológiai gazdálkodással, egészségtudatossággal kapcsolatos területeken.
 • Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, új szakmai ismeretek, módszerek meg-ismerésére.
 • Munkáját az etikai normák figyelembevételével végzi.
 • Megosztja tapasztalatait munkatársaival így segítve fejlődésüket.

d) autonómiája és felelőssége

 • Tervezési, üzemeltetési, ellenőrzési feladatai megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
 • Felelősséget vállal a terv- és egyéb dokumentációiban közölt megállapításokért és szakmai döntéseiért, az általa, valamint irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.
 • Bekapcsolódik a munkájához kapcsolódó kutatási és fejlesztési projektekbe. A projektcsoportban a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
 • Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését.
 • Vezető beosztásban tevékenykedve értékeli beosztottjai munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát, figyel beosztottjai szakmai fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú törekvéseik kezelésére és segítésére.
1.4 A képzés alapvető szerkezeti elemei

8. Az alapképzés jellemzői
8.1 Szakmai jellemzők
8.1.1 A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • természettudományi ismeretek 40-50 kredit;
  • a tantervben ténylegesen megjelenő természettudományi ismeretek (összesen 42 kredit):

1. matematika: 16 kredit,
2. mechanika: 17 kredit,
3. anyagtudomány: 9 kredit,

 • gazdasági és humán ismeretek 14-30 kredit;
  • a tantervben ténylegesen megjelenő gazdasági és humán ismeretek (összesen 14 kredit):

1. közgazdasági ismeretek: 6 kredit,
2. minőségbiztosítási és ergonómiai ismeretek: 8 kredit,

 • mechatronikai mérnöki szakmai ismeretek) 70-105 kredit
  • a tantervben ténylegesen megjelenő mechatronikai mérnöki szakmai ismeretek (összesen 89 kredit):

1. információtechnológiai ismeretek: 15 kredit,
2. gépészeti ismeretek: 42 kredit,
3. villamos ismeretek: 16 kredit,
4. rendszer- és irányítástechnika: 16 kredit;

 

8.1.2 A választható specializációkat is figyelembe véve

 • villamos és informatikai ismeret is magába foglaló gépészeti modellezés,
 • biológiailag inspirált mérnöki rendszerek tervezése,
 • gyártási folyamatok mechatronikai kérdései, a berendezések karbantartása,
 • az optika műszaki, illetve mechatronikai alkalmazási lehetőségei,
 • mozgó alkatrészeket is tartalmazó okos eszközök (intelligens gépek) tervezése

szakterületeken szerezhető speciális ismeret.

 

A képző intézmény által ajánlott specializáció a képzés egészén belül legalább 40 kredit.

 

A tantervben megjelenő specializációk a következők:

 • biomechatronika,
 • gépészeti modellezés,
 • kiberfizikai rendszerek,
 • okos eszközök tervezése,
 • optomechatronika.

Az egyes specializációk kreditértéke: 40 kredit.


1.5 Idegen nyelvi és gyakorlati követelmények

 

8.2 Idegen nyelvi követelmény

A alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

8.3 A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott legalább hat hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.

 

2. A SZAK SAJÁTOS JELLEMZŐI

 

2.1 A szak oktatásáért felelős átfogó szervezeti egység


A mechatronikai mérnöki alapképzési szak oktatásáért felelős átfogó szervezeti egység: Gépészmérnöki Kar

 

2.2 Szakfelelős


Szakfelelős oktató: Dr. Korondi Péter (oktatói azonosító szám: 71957835782)

 

2.3 Kritérium követelmények

 

Az abszolutórium megszerzésének szükséges feltétele[2] a következő kritérium követelmények mindegyikének megléte:

 • két Testnevelés tantárgy teljesítése,
 • a Matematika ismeretfelmérés eredményes teljesítése,
 • eredményes Matematika szigorlat eredményes letétele, amely a Matematika G1, Matematika G2 és Matematika G3 tantárgyak kompetenciáinak elsajátítását méri és értékeli,
 • eredményes Mechatronika szigorlat eredményes letétele, amely a Mechatronika alapjai, Modellezés és mérési adatgyűjtés szoftverei és Mechatronika tantárgyak kompetenciáinak elsajátítását méri és értékeli,
 • alapvető környezet-, baleset-, munka-, egészség és fogyasztóvédelemi ismeretek elsajátítása[3].

 

 

 


[1] Az orientáció százalékos értéke: a tantervi tantárgyak együttes gyakorlati és laboratóriumi gyakorlati óraszámának, valamint az összóraszámnak a hányadosa (lásd: KKK rendelet 4. § c) pontja)

[2] A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 50. § (1) bekezdése alapján.

[3] A 18/2016. EMMI rendelet 2. §-a alapján.

 
© 2008 BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR - BSc | Template by Joomla Templates