Látogatók

Oldalainkat 17 vendég böngészi
Mechatronikai mérnöki mesterszak bemutatása

 

 1. Végzettségi szint: mesterfokozat (MSc)
 2. Szakképzettség megnevezése: okleveles mechatronikai mérnök
 3. Képzési idő félévekben: 4 szemeszter
 4. Az alapszak képzési célja:
  A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (akkor még Budapesti Műszaki Egyetem) Gépészmérnöki kara jó időben felismerve az ipar szerkezetében végbement változásokat, a mechatronikai egyetemi képzésben már az 1994/95. tanévtől elindította az első IV. éves modulos csoportot a gépészmérnöki szak keretén belül. Az azóta eltelt időszak tapasztalata mutatja, hogy a mechatronika modulra mindig elegendő számú hallgató jelentkezett, a modult minden évben el tudtuk indítani, sőt volt olyan év, amikor korlátoznunk kellett a létszámot a rendelkezésre álló laborkapacitások miatt. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kara helyzetfelismerését az is bizonyítja, hogy észrevéve a középfokú mechatronikai képzés kínálatának hiányosságait, az 1996/97. tanévtől az egyetemi képzés mellett egy főiskolai szintű mechatronikai szakirányú képzés kerülhetett meghirdetésre. A főiskolai képzésre még jellemzőbb az intenzív hallgatói érdeklődés, olyannyira, hogy volt év, amikor a felvett hallgatói létszám elérte a 70 főt. A szakirányra felvett hallgatók létszámát itt is korlátozni kellett.
  A mechatronikai képzésben lefolytatott több, mint 10 éves tapasztalataink tehát bizonyítják, hogy a mechatronika iránt a kellő hallgatói érdeklődés megvan, az ipar részéről az igény is, és a fogadókészség is biztosítva van.
  Az oktatásban részt vevő tanszékek kutatási tevékenysége jól támasztja alá a szak képzési oktatási céljait. Az ipari kutatási megbízások mutatják azt az igényt és azt az aktivitást, amit a mechatronikával jelzett szakterületek jelentenek.
  A Mechatronika, Optika és Műszertechnika Tanszéknek, - a mechatronikai képzés koordinálójának a KK forgalmában mintegy 80%-ot e szakterületre tartozó feladatok képezik. Tudományos kutatási eredményeink is alátámasztják azt az oktatói aktivitást, amely a mechatronika diszciplináinak művelésében jelenik meg.
 5. Specializációk:
  • adaptív mechatronikai szerkezetek
  • biomechatronika
  • gyártórendszerek és robotok
  • Integrated Engineering and Renewables (angol nyelven)
  • intelligens beágyazott mechatronikai rendszerek
  • járműmechatronika
  • optomechatronika
 6. Szakmai kompetenciák:
  A mechatronikai mérnöki tevékenység, és az ennek megfelelő képzés egyik legfontosabb jellemzője, hogy a hagyományos tudományterületek között helyezkedik el, idegen szóval interdiszciplináris jellegű. Ezért több is, meg kevesebb is, mint a gépészmérnöki és villamosmérnöki tevékenység és képzés, egyetlen szóval jellemezve: más. Kevesebb abban, hogy órarendi korlátok miatt szükségszerűen kevesebb ismeretanyagot kapnak a hallgatók a gépészet és a villamosság területéről, mint a gépészmérnök vagy villamosmérnök hallgatók. Más oldalról pedig a mechatronikai szak több ismeretanyagot ad, mert nemcsak azt vizsgálja, hogy a mechanikai rendszerek (beleértve a hő- és áramlástani rendszereket is) milyen kimeneteket adnak (deformáció, sebesség, gyorsulás, hőáram stb.) a különböző bemenetekre (gerjesztésekre), hanem intelligens mechanikai rendszerekkel foglalkozik, amelyeknél a kimenet rendszerint elő van írva, például hogy a rendszer adott pontján mekkora legyen az elmozdulás, a hőmérséklet, vagy akármilyen más mechanikai paraméter. Ehhez érzékelőkre, mérésre, jelfeldolgozásra, mesterséges intelligenciára és a folyamatokba beavatkozó aktuátorokra van szükség, amelyek a hatékonyabb működés érdekében nem külön egységekben, hanem a gépészeti berendezésbe beleintegrálva jelennek meg, sok esetben úgy, hogy az összetevők eredeti határai már nem is ismerhetők fel. Ez a mechatronika területe, és az erre kidolgozott képzési struktúra azt kívánja szolgálni, hogy az ipar, a társadalom számára kiképzett mechatronikai mestermérnökök képesek legyenek mechatronikai rendszereket tervezni, és fejleszteni is.
 7. Felvétel feltételei:
  A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
  Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mechatronikai mérnöki alapképzési szak;
  A meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki, a villamosmérnöki, a mérnök informatikus, a mezőgazdasági és élelmiszeripari a gépészmérnöki, az energetikai mérnöki;
  A meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
  A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
  A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
  Természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, hő-és áramlástan, mechanika;
  Gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, szaknyelv, társadalomtudomány;
  Elektrotechnikai és informatikai ismeretek (20 kredit): elektrotechnika, elektronika, villamos hajtások, rendszer- és irányítástechnika, analóg és digitális technika, szenzorok és aktuátorok, számítástechnika, programozás;
  Gépészeti ismeretek (20 kredit): műszaki ábrázolás, gépelemek, gépszerkezettan, gépszerkesztés, géptervezés, gyártás- és anyagtechnológia, járműtechnika, energetika, robottechnika, mechatronika, méréstechnika.
  A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a felvételkor legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A 70 ponthoz hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
 8. Képzés indítása:
  ősszel és tavasszal
  nappali tagozaton
 9. Képzéskód:
  2N-MM0
 
© 2008 BME Gépészmérnöki Kar - MSc | Template by Joomla Templates