Látogatók

Oldalainkat 24 vendég böngészi
Energetikai mérnöki mesterszak bemutatása

 

 1. Végzettségi szint: mesterfokozat (MSc)
 2. Szakképzettség megnevezése: okleveles energetikai mérnök
 3. Képzési idő félévekben: 4 szemeszter
 4. Az alapszak képzési célja:
  A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek üzemi, intézményi, önkormányzati és lakossági energiaellátó rendszerek koncepciójának kidolgozására, tervezésére és üzemeltetésére, valamint nagy energiaellátó, elosztó és felhasználó rendszerek áttekintésére és üzemeltetésére. Alkalmasak energetikai folyamatok modellezésére, a modellek matematikai megfogalmazására, megoldására és gyakorlati bevezetésére, vezetési, irányítási, szervezési és hatósági feladatok ellátására az energetika területén. A program felkészít az energetikai műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és oktatás feladatainak ellátására, a hazai és/vagy európai szintű mérnöki feladatok megoldására, valamint az energetikai tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.
 5. Szakirányok:
  • atomenergetika
  • energetikai környezetvédelem
  • hő- és villamosenergia-termelés
  • megújuló energiaforrások
 6. Szakmai kompetenciák:
  A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
  • a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
  • a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
  • a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levonására,
  • a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
  • szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,
  • önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére,
  • a műszaki – gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
  • rendszerszemléletű, folyamat orientált gondolkodásmód alapján komplex energetikai rendszerek tervezésére,
  • energetikai technológiák és berendezések folyamatainak elemzésére, tervezésére, kivitelezésére, üzemeltetésére,
  • rendszer- és irányítástechnikai ismeretek, mérési módszerek alkalmazására az energetikai technológiai folyamatok területén,
  • felhasználói energiagazdálkodási, vállalkozási és szervezési ismeretek alkalmazására,
  • energiaforrások és energiahordozók gazdaságos felhasználásának és a környezeti értékek kímélésének prioritásként való kezelésére
 7. Felvétel feltételei:
  A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
  • teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az energetikai mérnöki alapképzési szak;
  • a bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki és villamosmérnöki szakok;
  • meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
  A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
  A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felősoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
  • természettudományos alapismeretek (20 kredit):
   matematika, fizika és részterületei (mechanika, hő- és áramlástan, villamosságtan, mag- és neutronfizika);
  • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit):
   mikro- és makroökonómia, menedzsment, vállalkozás-gazdaságtan, energetikai gazdaságtan;
  • szakmai ismeretek (28 kredit):
   informatikai ismeretek (programozás, digitális technika, méréstechnika, jelfeldolgozás, rendszertechnika, szabályozástechnika), elektrotechnikai alapismeretek (elektrotechnika, elektronika, elektronikai alkalmazások), szerkezeti és üzemtani ismeretek (mérnöki alapismeretek, anyagszerkezettan, szerkezettan, áramlástechnikai gépek, hőerőgépek, villamos gépek);
  • energetikai szakirányú ismeretek (12 kredit):
   energetika, villamosenergiatermelés, megújuló energiaforrások, villamosenergia-rendszerek, villamos hajtások, berendezések és hálózatok, atomenergetikai alapismeretek, környezettechnika, energiaellátás és felhasználás, épületenergetika.
  A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
 8. Képzés indítása:
  ősszel és tavasszal
  kizárólag nappali tagozaton
 9. Képzéskód:
  2N-ME0
 
© 2008 BME Gépészmérnöki Kar - MSc | Template by Joomla Templates